Nl En
 

Disclaimer

De hier beschreven voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.restaurantfitzgerald.com. Wanneer u deze website bezoekt en de aangeboden informatie op deze website gebruikt, dan verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.


Informatie, aansprakelijkheid, links naar derden

Ondanks de constante zorg en aandacht die Restaurant Fitzgerald aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.restaurantfitzgerald.com wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het verdient aanbeveling om met enige regelmaat na te gaan of de op deze website aangeboden informatie en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd. De informatie op de website www.restaurantfitzgerald.com is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend.

Restaurant Fitzgerald neemt zorgvuldigheid in acht met het samenstellen en onderhouden van deze website. Restaurant Fitzgerald sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.restaurantfitzgerald.com, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.restaurantfitzgerald.com te kunnen raadplegen.

Restaurant Fitzgerald geeft links naar websites van derden weer en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Echter, Restaurant Fitzgerald aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen verantwoordelijkheid voor het gebruik, de inhoud of tijdelijke onmogelijkheid om websites van derden te kunnen raadplegen. Het weergeven van deze links naar websites van derden betekent ook niet dat op deze websites aangeboden producten en diensten door Restaurant Fitzgerald worden aanbevolen. Het gebruik van deze links is voor eigen risico.


Gebruik informatie

Van alle op deze website aangeboden informatie (teksten, grafisch materiaal en logo’s) zijn intellectueel eigendom van Restaurant Fitzgerald. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Restaurant Fitzgerald is het niet toegestaan om informatie op deze website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen.


Verantwoordelijke openbaarmaking

Ondanks alle zorgvuldigheid die wij in acht nemen kan het onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in één van onze systemen zit. Wij vragen u als u een kwetsbaarheid ontdekt deze zo snel mogelijk te melden. Geef ons voldoende informatie zodat wij dit probleem zo spoedig mogelijk kunnen verhelpen. Wij kunnen dan meteen de benodigde maatregelingen treffen.

Maak hiervoor gebruik van het telefoonnummer +3110-2687010 of het email adres info@restaurantfitzgerald.com. Laat uw contactgegevens, minimaal een telefoonnummer of e-mailadres zodat wij met u in contact kunnen treden.

Om veiligheidsredenen vragen wij u het beveiligingsprobleem niet te delen met anderen tot dat wij het probleem hebben opgelost. Wij behandelen uw melding strikt vertrouwelijk. Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden zonder uw toestemming. Dit doen wij alleen als dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijk uitspraak verplicht is.

U ontvangt een ontvangstbevestiging binnen 5 werkdagen en wij houden u op de hoogte van de voortgang van het door u geconstateerde beveiligingsprobleem wat wij binnen een redelijke termijn oplossen.


Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op deze disclaimer. Geschillen in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de in Nederland bevoegde rechter.

Laatst bijgewerkt in mei 2019.