Nl En
 

Privacy

Dit is het privacy statement van Restaurant Fitzgerald BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK onder nummer 61086649. Het privacy beleid van Restaurant Fitzgerald BV (hierna Restaurant Fitzgerald genoemd) is vastgelegd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de Europese Unie. Restaurant Fitzgerald hecht belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en dit privacy statement beschrijft de verwerking van persoonlijke gegevens in de organisatie alsmede onze website www.restaurantfitzgerald.com


Verwerking van persoonsgegevens door Restaurant Fitzgerald

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Restaurant Fitzgerald verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacy statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Restaurant Fitzgerald staat ervoor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement kunt u vinden op onze website: www.restaurantfitzgerald.com


Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren. Uw persoonsgegevens worden door Restaurant Fitzgerald verwerkt voor de volgende doeleinden:

Welke grondslagen zijn van toepassing?

Restaurant Fitzgerald verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:


Met wie deelt Restaurant Fitzgerald uw gegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:


Hoe lang bewaart Restaurant Fitzgerald uw persoonsgegevens?

Restaurant Fitzgerald bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacystatement genoemde doelen te bereiken.


Websites van derden

Onze websites bevatten links naar andere websites. Restaurant Fitzgerald is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens.


Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Restaurant Fitzgerald van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar info@restaurantfitzgerald.com. Afhankelijk van het type verzoek, kunnen wij u vragen om u te legitimeren. We reageren binnen vier weken op uw verzoek. Heeft u een klacht over de wijze waarop Restaurant Fitzgerald uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij info@restaurantfitzgerald.com. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege....

Restaurant Fitzgerald
Gelderseplein 49
3011WZ, Rotterdam
+3110-2687010
info@restaurantfitzgerald.com
kvk: 61086649

Laatst bijgewerkt in mei 2019